ЗАПОВЕД № 109/22.02.2021 год. ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ

февруари 22, 2021

Заповед № 109/22.02. 2021 год. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
Урегулиран поземлен имот VІІІ – 653 (римско осем арабско шестотин петдесет и три) – обществено обслужване, кв. 44 (четиридесет и четири), с площ от 2694 (две хиляди шестотин деветдесет и четири) кв.м., по регулационния план на гр. Плачковци, кв. Късовци, заедно с построената на калкан в имота триетажна сграда със застроена площ 281 (двеста осемдесет и едно) кв.м., РЗП 843 (осемстотин четиридесет и три) кв.м., състояща се от два етажа – бивше училище и трети етаж включващ стаи за почивка със санитарни възли, при граници на Урегулиран поземлен имот VІІІ – 653: север и изток – Урегулиран поземлен имот ІV – климатично училище, запад- Урегулиран поземлен имот VІІ- обществено обслужване и социални дейности, юг – улица (АОС № 369 / 07.12.2018 г.).

Документ