Заповед № 162/27.02.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс

март 2, 2020

Заповед № 162/27.02.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на имоти частна общинска собственост в пакет, както следва:
1. Едноетажна масивна монолитна сграда (дегустационна зала) с полезна площ от 91,25 кв.м. Сградата е построена в УПИ XI- за обществено обслужване, в кв. 42 по РП на гр. Трявна, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна представлява сграда с идентификатор 73403.501.2465.1 със застроена площ от 107 кв.м., брой етажи 1, предназначение- промишлена сграда, с адрес гр. Трявна, ул. „Проф. Пенчо Райков“ № 1, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.2465. За сградата е съставен Акт за частна общинска собственост № 34/18.06.2007 г.
2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 73403.501.1392.1.2, представляващ част от подземен етаж (кухненски блок и санитарни възли) с полезна площ от 103.10 кв.м.(ЗП 177.38кв.м.), от двуетажна сграда музей „Славейково школо“, която сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна представлява сграда с идентификатор 73403.501.1392.1 със застроена площ от 620 кв.м., брой етажи 2, предназначение- сграда за култура и изкуство, с адрес гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 7, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 73403.501.1392 За сградата е съставен Акт за частна общинска собственост №38/19.07.2007г.

Заповедта можете да изтеглите тук : Заповед № 162/27.02.2020 г.