Заповед № 351/28.05.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг

юни 1, 2020

Заповед № 351/28.05.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ-143, кв. 8, в чертите на регулацията, с площ на имота 572 кв. м, при граници на ПИ-143: север – край на регулация, изток – край на регулация, юг – ПИ-144, ПИ-145, запад – улица, ПИ-146 по регулационния план на с. Престой, (АОС № 272/07.08.2015 г.). За ПИ-143 и ПИ 144 – частна собственост е отреден общ УПИ VII 143,144, кв. 8 по регулационния план на с. Престой.

Заповедта можете да изтеглите тук: Заповед № 351/28.05.2020 г.