Община Трявна открива процедура за провеждане на 67 (шестдесет и седем) броя публични търга с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от пет стопански години, като първата е 2022-2023 година на имоти от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

септември 14, 2022

Заповед № 513/07.09.2022 г.