Заповед № 533/18.08.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

август 18, 2020

Заповед № 533/18.08.2020 г. за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ:
Поземлен имот с идентификатор 02563.526.1 (нула две хиляди петстотин шейсет и три, точка петстотин двадесет и шест, точка едно) с площ на имота 824 (осемстотин двадесет и четири) кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м). Адрес на поземления имот с. Бангейци, п.к 5358, Украйна, местност Под гробищата,Предходен идентификатор: 02563.23.18, Номер по предходен план: квартал: 0 (нула) Категория на земята: 10 (десета) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-83/10.12.2009 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК (АОС № 611 / 17.03.2020 г.).

Заповедта може да изтеглите тук: Заповед № 533/18.08.2020 г.