ЗАПОВЕД №628 гр.Трявна, 08.10.2020 г.за провеждане на два отделни публични търга с явно наддаване за отдаване под наем, на имоти от ОПФ – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ

октомври 14, 2020

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл.29, ал.2 чл. 88, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Решение № 170/27.08.2020 г. и Решение № 172/27.08.2020 г. на общински съвет- Трявна

ЗАПОВЕД №628 гр.Трявна, 08.10.2020 г.