ЗАПОВЕД №725/25.11.2021 ГОДИНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОДАЖБА В ПАКЕТ, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ноември 26, 2021

ЗАПОВЕД №725/25.11.2021 ГОДИНА