Заповед за изменение на процедура по провеждане на публичен търг

май 15, 2020

Заповед № 330/14.05.2020 г. относно изменение на Заповед № 174/06.03.2020 г., с която е открита процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 2 (две) години, част от имот – публична общинска собственост, представляващ: част от поземлен имот с идентификатор 73403.501.1407 по КК и КР на гр.Трявна – паркинг с площ от 980 кв.м.
Заповедта можете да изтеглите тук: Заповед № 330/14.05.2020 г.