ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦАТА, ИЗВЪРШВАЩИ ХОТЕЛИЕРСТВО В МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ (СТАИ ЗА ГОСТИ, КЪЩИ ЗА ГОСТИ, СЕМЕЙНИ ХОТЕЛИ, ХОТЕЛИ И ДР.)

 

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България
Документът се базира на указанията от Министерството на здравеопазването според правилата на Световната здравна организация и Европейския център за превенция и контрол на заразите.

РЕГИСТЪР НА НАСТАНЕНИТЕ ТУРИСТИ, ЗА ГРАЖДАНСТВОТО ИМ И ЗА БРОЯ НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ОТ ТЯХ НОЩУВКИ

Съгласно чл. 116, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ) лицата, извършващи хотелиерство, водят регистър на настанените туристи със съдържание на данните, утвърдени от министъра на туризма и публикувани на интернет страницата на Министерството на туризма.

Образецът на регистъра е утвърден със Заповед № Т-РД-04-10/11.06.2019 г. на министъра на туризма и е публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма: http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/obrazec-na-registur-na-nastanenite-turisti

Съгласно чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма в местата за настаняване клас „А“ и клас „Б“ регистърът се води:

  • чрез централизирана информационна система, поддържана от министъра на туризма, достъпна чрез публично уеб-базирано или друго приложение за онлайн достъп

или

  • чрез избрана от лицето, извършващо хотелиерство, информационна система, отговаряща на изискванията на Закона за електронното управление.

Места за настаняване клас „А“ са: хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили.
Места за настаняване клас „Б“ са: семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, стаи за гости, апартаменти за гости, бунгала и къмпинги.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от Закона за туризма в туристическите хижи, туристическите учебни центрове и туристическите спални регистърът може да се води на хартиен носител по образец, утвърден от министъра на туризма и публикуван на интернет страницата на Министерството на туризма.

Санкции:
Съгласно чл. 213, ал. 1 от Закона за туризма хотелиер, който не води регистър на настанените туристи по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 2000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 7000 лв.
Съгласно чл. 213, ал. 2 от Закона за туризма хотелиер, който не води регистъра на настанените туристи съгласно разпоредбите на чл. 116, се наказва с глоба в размер от 100 до 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 500 до 5000 лв.
Съгласно чл. 213, ал. 3 от Закона за туризма хотелиер, който не осигури или не извършва обмен на данни по реда на чл. 116, ал. 6, т. 2 и 3 в Единната система за туристическа информация, се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.

ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) е електронна база данни и включва: Националния туристически регистър по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма (ЗТ); обобщени туристически данни за туризма в съответствие с изискванията на статистическата служба на Европейския съюз – ЕВРОСТАТ, и на Световната организация по туризъм, и туристическа информация.
Съгласно чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) се вписват следните данни от регистрите за настаняване:
1. за туристи – граждани на Република България, на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария – брой на настанените туристи, дата на регистрация и дата на отпътуване;
2. за туристи – граждани на държави, извън тези по т. 1 – брой на настанените туристи, идентифициращи данни за лицата съгласно чл. 28, ал. 3 от Закона за чужденците в Република България, дата на регистрация и дата на отпътуване.
Санкции:
Съгласно чл. 213, ал. 3 от Закона за туризма хотелиер, който не осигури или не извършва обмен на данни по реда на чл. 116, ал. 6, т. 2 и 3 в Единната система за туристическа информация, се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.
Препоръчително е всички хотелиери да се запознаят с видео инструкциите и разяснителните материали, качени на интернет страницата на Министерството на туризма http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/edinnata-sistema-za-turisticheska-informaciya/video-obucheniya-0 относно реда и начина за работа с ЕСТИ.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съгласно чл. 56 от Наредбата на Общински съвет Трявна за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна, с туристически данък се облагат нощувките и данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
Размерът на данъка е както следва:
За гр. Трявна:
за категория 1 звезда – 0,65 лв. за нощувка;
за категория 2 звезди – 0,65 лв. за нощувка;
за категория 3 звезди – 0,65 лв. за нощувка;
за категория 4 звезди – 0,80 лв. за нощувка;
за категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.
За гр. Плачковци и другите населени места:
за категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка;
за категория 2 звезди – 0,60 лв. за нощувка;
за категория 3 звезди – 0,60 лв. за нощувка;
за категория 4 звезди – 0,80 лв. за нощувка;
за категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка.
Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броя на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка.
Дължимият данък се внася от данъчно задължените лица до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Туристическия данък се заплаща в брой на касата на Община Трявна, Отдел „Местни данъци и такси“, ул. „Ангел Кънчев“ № 21, или безкасово по сметка на Община Трявна с IBAN: BG31STSA93008411029000, BIC: STSABGSF, обслужваща банка: БАНКА ДСК ТРЯВНА с код на плащане 44 28 00 – Туристически данък.
Санкции:
Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба на Общински Съвет – Трявна за определяне размера на местните данъци на територията на община Трявна невнесените в срок данъци по тази наредба се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 61р, АЛ.5 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ОБЛАГАНЕ С ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Съгласно чл. 61р., ал. 5 от Закона за местни данъци и такси лицата, предлагащи нощувки, подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
Декларацията се подава за всеки туристически обект – място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в срок до 30 януари в Отдел МДТ, ул. „Ангел Кънчев“ № 21.
Образецът на декларацията е утвърден със Заповед № ЗМФ-1697/18.12.2012 г. на Министъра на финансите и може да бъде свален от http://www.tryavna.bg/.
Санкции:
Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси при неспазване на разпоредби по този закон, извън случаите по чл. 123, 124 и 125, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.