Закон за тузизма (920 KB)

 

Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на управлението и контрола в туризма, взаимодействието на държавата и общините при осъществяването на дейностите, свързани с туризма, както и участието на юридически лица с нестопанска цел и физически лица в тези дейности.

 

Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости (4 MB)

 

С наредбата се уреждат

1. характеристиките на местата за настаняване и на заведенията за хранене и развлечения;

2. минималните задължителни изисквания, на които трябва да отговарят местата за настаняване, прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения и самостоятелните заведения за хранене и развлечения, за определяне на категорията им, както следва за:

а) изграждане;

б) обзавеждане и оборудване;

в) обслужване;

г) предлагани услуги в туристическия обект;

д) образование или професионална квалификация, стаж в туризма и езикова квалификация на управителя на туристическия обект.

3. условията и редът за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости, за отказ, за прекратяване на регистрация и за обезсилване на издаденото удостоверение.

Изисквания към изграждане, обзавеждане, оборудване, обслужване и предлагани услуги в къщи за гости (173 KB)

 

Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма (360 KB)

 

Тарифата урежда таксите, които се събират по Закона за туризма.

 

Наредба за националния туристически регистър (170 KB)

 

С наредбата се уреждат редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно обстоятелствата, които се вписват в него съгласно изискванията на Закона за туризма, и създаването на потребителски профили на лицата, извършващи дейност в категоризираните места за настаняване и вписването на данни от регистрите за настанените туристи в Единната система за туристическа информация.

Правилник за организация на работата, състава и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти на територията на Община Трявна (171 KB)

 

С този Правилник се уреждат организацията на работата, състава и дейността на Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти (ОЕККТО) на територията на Община Трявна по чл. 128 от Закона за туризма.

 

Правилник за организацията и дейността на Консултативния съвет по въпроси на туризма в Община Трявна (147 KB)

 

С този Правилник се уреждат организацията и дейността на Консултативния съвет по въпросите на туризма в Община Трявна.