Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »  1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

     •   На основание на:

               »  Закон за устройство на територията – чл. 56

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »   14 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »  Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Документ за собственост на ПИ, в който ще се поставя съоръжението;

               »    Проект на съоръжението, одобрен от Главния архитект на Общината;

               »    Схема за разполагане;

               »    Договори с експлоатационните дружества при захранване на обекта с ток и вода;

               »    Квитанция за платена такса.

   •     ТАКСА: 

                »   20 лв.