Информация за предоставяната услуга

     •  Услуга:

               »  1990 Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

     •   На основание на:

               »  Закон за устройство на територията – чл. 157, ал. 2; чл. 158, ал. 1

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »   14 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »  Искане по образец (1 MB) ;

               »    Одобрен технически или инвестиционен проект и влязло в сила разрешение за строеж (по служебен път);

               »    Документи, посочени в част I, т.1 на приложение № 2;

               »    Копие от одобрен план за управление на строителни отпадъци, в случаите когато такъв се изисква (съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците);

               »    Договор за изпълнение на строежа със строител, който е вписан в Централния професионален регистър на   строителя, освен ако строежът е от категория, за която не изисква вписване на строителя в регистъра;

               »    Квитанция за платена такса.

   •     ТАКСА: 

                »   15 лв.