Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »  1991 Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това

                    инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

     •   На основание на:

               »  Закон за устройство на територията – чл. 202

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »   14 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »  Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Документ за собственост;

               »    Удостоверение за наследници (при необходимост-издава се по служебен път);

               »    Строителни книжа (проект, разрешение за строеж и др.);

               »    Квитанция за платена такса.

 

   •     ТАКСА: 

                »   10 лв.