Информация за предоставяната услуга

•  Услуга:

» 2001 Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове

 •  На основание на:

» Закон за устройство на територията – чл. 135, ал. 3; чл. 136

 •  Срок за предоставяне:
» 21 раб.дни

 •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

 •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

» Заявление по образец;

»   Документ за собственост;

» Ако имотът е земеделска земя/ в т.ч. със смесено предназначение/ – актуална скица от Общинска слуба „Земеделие и гори/, или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта;

» Скица от одобрена кадастрална карта / ако имотът е в населено място без ПУП/;

» Задание за проектиране по чл.124, ал.7 или чл.125 от ЗУТ, изясняващо инвестиционни намерения;

» Становище от „ЕРП Север“ АД, гр.Варна и „ВиК“ ООД Габрово за захранване на имота с ток и вода;

» Становище от РИОСВ – Велико Търново, в случай на смяна предназначението на земеделска земя, а за останалите случаи, ако се изисква по ЗООС;

» Становище от Регионална здравна инспекция – Габрово / или Министерство на здравеопазването/ за случаите, в които е необходимо установяване на хигиенно – защитна зона;

» Становище от Министерство на културата за съгласуване на заданието за защитени територии за опазване на културното наследство;

» Становище от Агенцията по горите, когато се засягат горските територии т.5, т.7;

» Квитанция за платена такса за одобряване на проекти.

     •     ТАКСА: 

                »   30,00 лв.