Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »    1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар

     •   На основание на:

               »    Закон за опазване на селскостопанското имущество – чл. 32, ал. 3

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »     7 дни след посещение на място и маркиране на дърветата.

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Искане по образец (1 MB) ;

               »     Скица на имота;

               »     Документ за собственост;

               »     Документ от Държавно горско стопанство (ДГС) гр. Плачковци за лесоустройствен   
                      инвестиционен план (ЛИП);
               »     Удостоверение за наследници (при необходимост) – издава се по служебен път;
               »     Документ за трасиране на имота от геодезическа фирма /когато имотът е земеделска земя/.

    ТАКСА: 

               »    за орех, череша, липа, черница, кестен – 5.00лв./дърво

               »    за всички останали видове – 3.00 лв./дърво