Информация за предоставяната услуга

• Услуга:
» 2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии
• На основание на:
» Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – чл. 13, ал. 4; чл. 13, ал. 5; чл. 13, ал. 6; чл. 13, ал. 7
• Орган по предоставянето на административната услуга:
» Кмет на община
• Срок за предоставяне:
» 30 раб.дни;
• Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
» Заявление по образец;
» Решение на поземлена комисия за правото на собственост;
» Документ за собственост;
» Одобрен помощен план по чл.13а ППЗСПЗЗ – при необходимост;
» Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община);
» Квитанция за платена такса.

• ТАКСА:
» 15,00 лв./бр.