Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »  2002 Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в

                   границите на урбанизираните територии

     •   На основание на:

               »  Правилник за прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – чл. 13, ал. 4;

                    чл. 13, ал. 5; чл. 13, ал. 6; чл. 13, ал. 7

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »   30 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »  Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Разрешение на поземлена комисия за правото на собственост;

               »    Документ за собственост;

               »    Удостоверение за наследници (при необходимост-издава се по служебен път);

               »    Квитанция за платена такса.

   •     ТАКСА: 

                »   5 лв.