Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

              »  2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

     •   На основание на:

               » Закон за устройство на територията – чл. 63, ал. 2

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »   Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »   7 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                »   Заявление по образец;

               »Копие от документ за собственост и валидна скица на имота;

               » Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община);

              » Нотариално заверено пълномощно от собственик – когато искането се подава от несобственик;

             » Писмено съгласие от най-малко половината съсобственици, когато имотът е собственост на повече от едно физическо и/или юридическо лице.

            » Документ, издаден от компетентен орган, че имота не попада в горски фонд – по преценка на комисията по чл.25, ал.2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Трявна;

           » Документ, издаден от лицензиран лесовъд, удостоверяващ: броя, вида на дърветата, както и сортиментиране и категоризиране на дървесината като едра, средна, дребна, дърва за огрев или друга, с посочен обема на дървесината, която ще бъде добита от описаните дървесни видове – документът не се изисква при искания за премахване на по-малко от 5 дървета.

 

     • ТАКСА: 

             за всички  видове – 3.00 лв. (на бр. дърво)