Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »   Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда с

                     отстъпено право на строеж

     •   На основание на:

               »    Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – чл. 37, ал. 2

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »    30 дни до откриване на процедурата

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Актуална скица на имота по действащия план на населеното място;

               »    Документ за собственост на сградата, договор за учредено право на строеж и други документи, доказващи

                      собствеността му и законността на построената сграда;

               »    Копие от нотариален акт за реализирано строителство;

               »    Копие от удостоверение за наследници, ако имотът е наследствен;

               »    Копие от съдебна регистрация /за юридически лица/;

               »    Актуално състояние на фирмата или ЕИК (когато заявлението се подава от физическо или юридическо лице

                      регистрирано по Търговския закон);

               »    Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна /издава се по служебен път/.

     • ТАКСА: 

              »    НЯМА