Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »   2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и

                     издаване на удостоверение

     •   На основание на:

               »   Закон за туризма – чл. 169, във връзка с чл. 168, ал. 2

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »    14 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателство на друга държава – членка на ЕС (10 KB) ;

                »    Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

                »    Справка по образец за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта (17 KB) ;

                »    Формуляр за определяне на категорията на заведения за хранене и развлечения (20 KB) ;

                »    Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в

                       туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на

                       наредбата по чл. 121, ал. 5;

                 »    Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в

                       туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на

                        наредбата по чл. 121, ал. 5;

                 »    Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор,

                        от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

                 »    Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

                 »    Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се по- дава от пълномощник;

                 »    Документ за платена такса.

     • ТАКСА: 

                »   150.00 лв.