Информация за предоставяната услуга

•  Услуга:

                »  Учредяване право на надстрояване и/или пристрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска
                     собственост

•   На основание на:

               »    Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

•    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

•    Срок за предоставяне:

               »    30 дни до откриване на процедурата
•    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
•    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец (1 MB)  ;               
               »    Документ за собственост;
               »    Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна /издава се по служебен път/;
               »    Удостоверение за идентичност на имота по всички приходни планове на населеното място (при 
                     необходимост);
               »    Удостоверение за актуално състояние на фирмата или ЕИК (когато заявлението се подава от физическо или                      юридическо лице регистрирано по Търговския закон);

               »    Виза за проектиране на надстройка /пристройка;

               »    Протокол от общото събрание за съгласие на всички собственици в сградата за учредено право на

                     надстрояване или пристрояване, като сградата е в режим на етажна собственост (при необходимост).

• ТАКСА:

               »    НЯМА