Информация за предоставяната услуга

•  Услуга:

»  Издаване на препис от заповед за деактуване на имот

 

•   На основание на:

»   Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

•    Орган по предоставянето на административната услуга:

»    Кмет на община

 

•    Срок за предоставяне:

»    14 дни

 

•    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

•    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

»    Заявление по образец (1 MB)   ;

»    Документ за собственост;

»    Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна/издава се по служебен път/;

»    Актуална скица на имота по действащия план на населеното място;

»    Удостоверение за идентичност на имот по всички предходни планова на населеното място ( при необходимост);

»    Квитанция за внесена такса

• ТАКСА:

           »    3.60 лв.