Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

              »  2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

     •   На основание на:

               »  Закон за движението по пътищата – чл. 99а

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »   Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »    14 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »  Заявление по образец;                          

               »  Актуална цветна снимка паспортен формат с размери/2.5 см.-3.5 см./

               »  Копие от нотариално заверено пълномощно, когато заявлението

                    не се подава от самото лице с увреждания/за справка при подаване на документите/

     • ТАКСА: 

                »    Не се заплаща за услугата