Информация за предоставяната услуга

      • Услуга:

              »  2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

      • На основание на:

               »    Граждански процесуален кодекс – чл. 587, ал. 2

      • Орган по предоставянето на административната услуга:

               »   Кмет на община

       • Срок за предоставяне:

               »   14 дни

      • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

      • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                »  Заявление по образец;

                »   Молба-декларация;

                »   Актуална скица на имота, издадена и заверена от компетентен орган;

                »   Документ за собственост на имота;

                »   Удостоверение за идентичност на имота по всички предходни планове на населеното място/при необходимост, по служебен път/;

                »   Удостоверение за наследници /при необходимост, по служебен път/;

                »   Удостоверение за данъчна оценка на имота;

                »   Пълномощно;          

                »    Квитанция за платена такса (след издаване на услугата).

       • ТАКСА:

                » 10,00 лв.