НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

Заявление по образец (32 KB) ;

 

Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна.

 

ТАКСА: 130,00 лв. без ДДС (за 12 месеца)

за ползване на улични платна, паркинги, стоянки за паркиране и престрояване

 

СРОК: 14 дни