Информация за предоставяната услуга

• Услуга:

              »  Предоставяне на помещения – частна общинска собственост, без търг или конкурс за нуждите на

                  общинските ръководства на политически партии и синдикални организации, съгласно чл.21, ал.3 и ал.6 от

                   НРПУРОИ, за срок до 4 години

      • На основание на:

               »    НРПУРОИ – чл.21, ал.3 и ал.6

  • Орган по предоставянето на административната услуга:

               »   Кмет на община

       • Срок за предоставяне:

               »   30 дни

      • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

      • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                »  Заявление по образец (1 MB) ;

                »  Копие от съдебна регистрация на партията или организацията;

                »  Декларация , че местната структура на партията или организацията не притежава друго

                     помещение за задоволяване на същите нужди;

                »  Декларация за финансовото състояние на местната структура на партията или организацията, от

                    която е видно, че е възможно заплащането на наема и консумативите;

                »  Декларация, че партията има общинска структура на територията на Община Трявна;

                »  Оригинал или заверено копие на документа, удостоверяващ представителната власт на лицето,

                    представляващо съответната партия;

                »   Удостоверение за наличие/липса на задължение към Община Трявна /издава се по служебен път/;         

       • ТАКСА:

                » НЯМА