Информация за предоставяната услуга

      • Услуга:

              »  Предоставяне на помещения -частна общинска собственост без търг или конкурс на юридически лица с

                   нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, съгласно чл.21, ал.14 от НРПУРОИ за срок до

                   10 години

       • На основание на:

               »    НРПУРОИ – чл.21, ал.14

       • Орган по предоставянето на административната услуга:

               »   Кмет на община

       • Срок за предоставяне:

               »   30 дни

       • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

      • НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                »  Заявление по образец (1 MB) ;

                »  EИК или удостоверение за актуално състояние;

                »  Декларация от ФЛ или представляващия юридическото лице, че същото не притежава в собственост, годна

                    за постоянно ползване имоти за дейността , която ще бъде осъществявана (по образец);

                »  Удостоверение за липса на задължения към Община Трявна.

       • ТАКСА:

                » НЯМА