Информация за предоставяната услуга

     •  Услуга:

               »  2027 Издаване на скици за недвижими имоти

     •   На основание на:

               »  Закон за кадастъра и имотния регистър – §. 4, ал. 1, т. 1

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »  Обикновена –  7 раб.дни

               »  Бърза –  3 раб.дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »     Заявление по образец;

               »    Документ за собственост, освен ако същият е вписан в имотния регистър;

               »  Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община);

               »    Квитанция за платена такса.

   •     ТАКСА: 

                »  обикновена    за формат А4 – 15.00 лв.
                                                 за формат А3 – 20.00 лв.
               »  бърза                 за формат А4 – 30.00 лв.
                                                 за формат А3 – 40.00 лв.