НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

Заявление по образец (37 KB) ;

 

Копие от документ за собственост на имота или за ползването му/нотариален акт, договор за наем, договор за покупко-продажба/;

 

Скица с нанесен маршрут;

 

Копие от документ, с който е разрешена горскостопанска, ловностопанска, селскостопанска дейност;

 

Удостоверение за наличие/липса на задължения към Община Трявна;

 

Други документи: Разрешително за ползване на общински пътища, издадено от кмета на общината, по реда на Наредбата за управление на общинските пътища(представя се в случаите, когато за достъп до горски територии се ползват общински пътища за превоз на дървесина с превозни средства с допустима максимална маса над 10 тона);

 

Квитанция за платена такса.

 

ТАКСА: Няма

 

СРОК: 14 дни