Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »  2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и

                   съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

     •   На основание на:

               »  Закон за устройство на територията – чл. 193, ал. 3

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »   30 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »  Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Документ за собственост;

               »    Одобрен и съгласуван проект;

               »    Квитанция за платена такса.

 

   •     ТАКСА: 

                »   50 лв.