Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

              »  2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

     •   На основание на:

               »  Закон за горите – чл. 148, ал. 2; чл. 148, ал. 4
               »  Наредба №1 от 30.01.2012 г. за контрол и оценяване на горските територии – чл. 23

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »   Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »   7 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                »  Заявление по образец (1 MB) ;

                »   Копие от документ за собственост на имота или за ползването му /нотариален акт, договор за наем, договор за покупко-продажба/;

                »    Скица с нанесен маршрут;

                »    Документ от Държавно горско стопанство /ДГС/ гр. Плачковци, че имотът не е лесоустроен по лесоустройствен инвестиционен план /ЛИП/- когато е приложимо;

                »    Копие от документ, с който е разрешена горскостопанска, ловно- стопанска, селскостопанска дейност;

                »    Други документи: Разрешително за ползване на общински пътища, издадено от кмета на общината, по реда на Наредбата за управление на общинските пътища (представя се в случаите, когато за достъп до горски територии се ползват общински пътища, за превоз на дървесина с превозни средства с допустима мак. маса над 10 тона);

 

     • ТАКСА: 

                »  НЯМА