Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »   2047 Категоризация на средства за подслон и места за настаняване

     •   На основание на:

               »   Закон за туризма – чл. 128, т. 1

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »     90 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

               »     5 години

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »      Заявление-декларация по образец (1 MB) ;

               »    Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

               »    Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на ЗУТ, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху потони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

               »   Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;

               »   Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

     •    ТАКСА:

за категоризиране на места за настаняване клас А – хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:

до 30 стаи 500 лв.
от 31 до 150 стаи 1 200 лв.
от 151 до 300 стаи 1 900 лв.
от 301 до 500 стаи 2 800 лв.
над 500 стаи 5 000 лв.

 

за категоризиране на места за настаняване клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:

до 20 стаи 200 лв.
от 21 до 40 стаи 400 лв.
от 41 до 60 стаи 940 лв.
от 61 до 100 стаи 2 000 лв.
над 100 стаи 4 000 лв.

Таксата се внася при подаване на заявлението.


Категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »      Заявление-декларация по образец (1 MB) ;

               »    Копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта – в случай че това лице е различно от собственика на обекта;

               »    Документ с подписи на повече от 50 на сто от собствениците в сградата, удостоверяващ съгласието им за извършване на туристическа дейност – при категоризиране на „стаи за гости“ и „апартаменти за гости“;

               »   Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;

               »   Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

     •    ТАКСА:

за категоризиране на места за настаняване клас Б – стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

за едно легло 10 лв. на легло
за пракомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг 10 лв. на брой
за място на палатка в къмпинг 10 лв. на брой

Таксата се внася при подаване на заявлението.