Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

              »  2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани средства за подслон или места за

                   настаняване и издаване на удостоверение

     •   На основание на:

              »   Закон за туризма – чл. 169, във връзка с чл. 168, ал. 2

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

              »   Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

              »   14 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателство на друга държава – членка на ЕС (10 KB) ;

                »   Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

                »    Справка по образец за професионална и езикова квалификация на персонала в обекта (18 KB) ;

                »    Формуляр за определяне на категорията на на място за настаняване (22 KB) ;

                »   Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в

                      туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на

                      наредбата по чл. 121, ал. 5;

                 »   Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор,

                       от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

                 »   Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

                 »   Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се по- дава от пълномощник;

                 »   Документ за платена такса.

     • ТАКСА: 

                 »   150.00 лв.