Информация за предоставяната услуга

     •  Услуга:

               »  2054 Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

     •   На основание на:

               »  Закон за устройство на територията – чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. 3

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »  с оценка на съответствието под формата на доклад – 10 раб.дни;

               »  с оценка на съответствието извършена от ОЕСУТ- 21 раб. дни.

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »  Заявление по образец;

               »    Документ за собственост, освен ако същият е вписан в имотния регистър;

               »    Влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта
(за сгради на жилищностроителни кооперации);

               »    Копие от инвестиционния проект в обхват и със съдържание, определени с Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти по чл. 139, ал. 5 от ЗУТ, на хартиен и електронен носител, като форматът на записа на цифровите копия на инвестиционните проекти и на документите и данните към тях се определят съгласно посочената наредба – 2 бр.;

                »    Влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или по друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;

                »    Оценка за съответствие по чл. 142, ал. 6 от ЗУT;

               »    Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите;

     »  Документ с предоставени изходни данни и условия за присъединяване от експлоатационните дружества към мрежите на техническата инфраструктура в случаите, когато не е поискано издаване на виза за проектиране по чл. 140а от ЗУТ;

                »    Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;

               »   Съгласувателно становище по реда на Закона за културното наследство – за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони;

                 »    Квитанция за платена такса за одобряване на проекти.

 •     ТАКСА: определя се на база РЗП/линейни метри
                          с оценка на съответствието под формата на доклад

                        Строежи от първа категория – 210 +1.60 х РЗП / L /

                        Строежи от втора категория – 190 +1.20 х РЗП / L /

                        Строежи от трета категория – 150 +1.00 х РЗП / L /
                        Строежи от четвърта категория- 110 +0.80 х РЗП / L /
                        Строежи от пета категория – 70 +0.60 х РЗП / L /
                         Строежи от шеста категория – 30 +0.40 х РЗП / L /

с оценка на съответствието извършена от ОЕСУТ

                        Строежи от първа категория – 525 +1.60 х РЗП / L /

                        Строежи от втора категория – 475 +1.20 х РЗП / L /

                        Строежи от трета категория – 375 +1.00 х РЗП / L /

                        Строежи от четвърта категория- 275 +0.80 х РЗП / L /
 
                        Строежи от пета категория – 175 +0.60 х РЗП / L /
 
                        Строежи от шеста категория – 75 +0.40 х РЗП / L /