Информация за предоставяната услуга

• Услуга:
» 2059 Издаване на заповед за изземване на имот
• На основание на:
» Закон за собствеността и ползването на земеделските земи – чл. 34, ал. 1
• Орган по предоставянето на административната услуга:
» Кмет на община
• Срок за предоставяне:
» 30 раб.дни;
• Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
» Заявление по образец;
» Документ за собственост;
» Актуална скица на имота;
» Удостоверение за наследници – в случаите, когато имотът е придобит по наследство (прилага се само ако наследодателят не е с постоянен адрес на територията на същата община)
» Квитанция за платена такса

• ТАКСА:
» 10,00 лв./бр.