Информация за предоставяната услуга

     •  Услуга:

               »  2060 Допускане изработка на проект за изменение на ПУП

     •   На основание на:

               »  Закон за устройство на територията – чл. 124, ал. 3; чл. 124, ал. 7

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »  21 раб.дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »  Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Документ за собственост;

               »    Ако имотът е земеделска земя/в т.ч. със сменено предназначение/ – актуална скица от Общинска служба
                     „Земеделие и гори“, или скица от АГКК при наличие на одобрена кадастрална карта /валидност 6 месеца от

                      издаването им/;

                »    Скица от одобрена кадастрална карта /ако имотът е в населеното място без план/;

                »    Задание за проектиране по чл. 124, ал. 7 или чл. 125 от ЗУТ, изясняващо инвестиционни намерения;

               »    Становище от „Енегро-Про Мрежи“ АД и „ВиК“ ООД за захранване на имота с ток и вода;

               »    Становища от РИОСВ – В.Търново, в случай на смяна предназначението на земеделска земя, а за
                      останалите случаи, ако се изисква по ЗООС;

                »    Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от първа и втора категория;

                 »   Становище от Регионална Здравна инспекция –Габрово/ или Министерство на здравеопазването/ за
                      случаите, в които е необходимо установяване на хигиенно – защитна зона;

                 »   Становище от Министерство на културата за съгласуване за заданието за защитени територии за опазване

                      на културното наследство;

                »    Становище от Агенцията по горите, когато се засягат горските територии т.5, т.7

                »    Квитанция за платена такса за одобряване на проекти.

 •     ТАКСА: 
                »    30 лв./бр.