Информация за предоставяната услуга

     •  Услуга:

               »  2061 Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

     •   На основание на:

               »  Закон за устройство на територията – чл. 154, ал. 1; чл. 154, ал. 5

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »  с оценка на съответствитето под формата доклад – 10 раб.дни

               »  с оценка на съответствитето извършена от ОЕСУТ- 21 раб.дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

    •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »  Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Издаденото разрешение за строеж – втори оригинал;

               »    Документ за собственост;

               »    Удостоверение за наследници /при необходимост/

               »    Други документи, обосноваващи променените обстоятелства /преработка на инвестиционен проект,
                     нови документи за собственост, удостоверение за актуално състояние на юридическо лице и др./;

               »   Квитанция за платена такса.

 •     ТАКСА: 
 
              »    Изчислява се на база РЗП/линейни метри:
              » с оценка на съответствитето под формата доклад
1. строежи от първа категория 105+1,60 х РЗП /L/
2. строежи от втора категория 85+1,20 х РЗП /L/
3. строежи от трета категория 75+1,00 х РЗП /L/
4. строежи от четвърта категория 55+0,80 х РЗП /L/
5. строежи от пета категория 35+0,60 х РЗП /L/
6. строежи от шеста категория 15+0,40 х РЗП /L/
               » с оценка на съответствие извършена от ОЕСУТ :
1. строежи от първа категория 210+1,60 х РЗП /L/
2. строежи от втора категория 190+1,20 х РЗП /L/
3. строежи от трета категория 150+1,00 х РЗП /L/
4. строежи от четвърта категория 110+0,80 х РЗП /L/
5. строежи от пета категория 70+0,60 х РЗП /L/
6. строежи от шеста категория 30+0,40 х РЗП /L/