НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 

Заявление по образец (43 KB) ;

 

Декларация по образец за регистрация в търговския регистър (12 KB) с посочване на ЕИК или копие от документи удостоверяващи, че лицето има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава членка на ЕС;

 

Декларация, че лицето не е в ликвидация – за лицата, които не са търговци;

 

Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец (за място за настаняване) (22 KB) ;

 

Справка за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта – по образец (за заведение за хранене и развлечения) (22 KB) ;

 

Копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията към управителя на заявения вид и категория на туристическия обект, посочени в съответното приложение;

 

Формуляр за определяне на категорията – по образец (за място за настаняване) (27 KB) ;

 

Формуляр за определяне на категорията – по образец (за заведение за хранене и развлечения) (38 KB) ;

 

Копия от документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

 

Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация;

 

Изрично пълномощно в оригинал, когато заявлението се подава от пълномощник;

 

Документ за платена такса съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

 

ТАКСА: 100 лв.

 

При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса по ал. 1, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела – втората половина от таксата.

 

СРОК: 14 дни