Информация за предоставяната услуга

     •  Услуга:

               »  2062 Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

     •   На основание на:

               »  Закон за устройство на територията – чл. 177, ал. 3; чл. 177, ал. 4

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »  5 раб.дни

      •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да  се строи в чужд имот по силата на специален закон;

               »    Разрешение за строеж (акт за узаконяване);

               »    Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите  контролирани нива;

                »    Заверена заповедна книга;
                »    Акт обр. 14 за приемане на конструкцията;
                »    Констативен акт по чл. 176, ал.1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, с приложени към  него протоколи за успешно проведени единични изпитвания на машини и съоръжения;
                »    Документи, удостоверяващи съответствието на вложените строителни продукти със съществени изисквания  към строежите;
                »    Договор с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;
                »    Удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР;
                »    Други документи, изискващи по закон, съобразно спецификата на строежа /становища от  специализираните контролни органи – РСПБЗ, РЗИ, АХ, ДИТН, РИОСВ, НИНКН и др./;
                »    Пълномощно на упълномощеното лице;
                »    Технически и енергиен паспорт на строежа.

                »    Квитанция за платена такса.

 •     ТАКСА: 
1. IV категория
1.1. частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях – 250,00 лв./бр.
1.2. жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители- 500,00 лв./бр.
1.3. производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях- 500,00 лв./бр.
1.4. паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар-  250,00 лв./бр.
1.5. недвижими културни ценности с категория „местно значение“-  200,00 лв./бр.
1.6. физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване-  500,00 лв./бр.
1.7. реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория и вътр. преустройства на сградите от първа до четвърта категория, с които не се засяга конструкцията им-500,00 лв./бр.
2. V категория
2.1. жилищни сгради с ниско застрояване и вилни сгради с разгъната застроена площ до 300 кв.м, както и за основни ремонти, реконструкции и преустройствата им – 100,00 лв./бр.
2.2. жилищни и смесени сгради, с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители, както и при реконструкция и основен ремонт- 250,00 лв./бр.
2.3. производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях-  300,00 лв./бр.
2.4. строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория-  100,00 лв./бр.
2.5. реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория- 150,00 лв./бр.
2.6. физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване – 100,00 лв./бр.
2.7. културни ценности с категория „ансамблово значение“ и „за сведение“- 150,00 лв./бр.