Информация за предоставяната услуга

      •  Услуга:

               »  2063 Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

      •   На основание на:

                »  Закон за устройство на територията – чл. 181, ал. 2
                »  Закон за местните данъци и такси – чл. 4, ал. 3

      •    Орган по предоставянето на административната услуга:

                »  Кмет на община

      •    Срок за предоставяне:

                »  обикновена – 14 раб.дни

                »  бърза – 3 раб.дни

      •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

      •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Документ за собственост;

               »    Удостоверение за наследници-при необходимост/издава се по служебен път/;

               »    Разрешение за строеж;

               »    Протокол за линия и ниво-заверен по нива;

               »     Акт – Образец 14 за приемане на конструкцията;

               »    Квитанция за платена такса.

           ТАКСА:
               »   обикновена – 30,00 лв.
                »   бърза – 60,00 лв.