Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »  2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

     •   На основание на:

               »  Закон за лечебните растения – чл. 22, т. 2

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »   Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »  7 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                » Заявление по образец (1 MB) ;

                »    Пълномощно с нотариална заверка;

                »    Квитанция за платена такса;

 

     • ТАКСА: 

                »  за издаване на позволително – 5.00 лв.