Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »    2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

     •   На основание на:

               »    Закон за горите – чл.211 ал.4 

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »    7 раб.дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец

               »    Документ за самоличност и/или нотариално заверено пълномощно /*Необходими само за легитимиране на заявителя или упълномощеното от него лице при подаване на заявлението/;

                • ТАКСА:          

5.00 лв./куб. м. – за трупи за бичене;

1.00 лв./куб.м. – за дърва за огрев.