Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »    2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

     •   На основание на:

               »    Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта (обн. ДВ, бр. 109  от 14.12.1999 г.) – чл. 24

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »    14 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметрова дейност;

               »    Списък на автомобилите, с които превозвача кандидатства на хартиен носител;

               »    Заверено от превозвача копие на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил;

               »    Копие от удостоверението “Водач на лек таксиметров автомобил”;

               »    Копие от удостоверението “Психологична годност на водача”;

               »    Копие от вносна бележка за внесена сума за разрешително, паркинг-места и стикери;

               »    Удостоверение за липса на данъчно осигурителни задължения или за разсрочване, ако има такива   (издава се от НАП Габрово);

               »    Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния процесуален кодекс или са разсрочени по реда на  Кодекса за социално осигуряване/издава се от НАП Габрово/ – прилага се когато водача извършва дейност  от името на превозвача, но за своя сметка – срок на валидност 1 месец от датата на издаване.

     • ЗАБЕЛЕЖКА: След подаване на заявлението се разглеждат документите и се издава разрешително + 3 бр. стикери

     • ТАКСА: 

                »   30.00 лв.