Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »  2072 Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа

     •   На основание на:

               »  Закон за нотариусите и нотариалната дейност – чл. 83

               »  ГПК – чл. 591 

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »  Кметове на кметства и кметски наместници

     •    Срок за предоставяне:

               »    1 ден

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    Последователни стъпки:

                 1. Лицето, чийто подпис се удостоверява, се явява лично пред кмета. Искането за заверяване на препис на

                     документ е устно.

                 2. Кметът сверява преписа с първообраза. Препоръчително е оригинала да се снима и да се удостовери

                      преписа, за да няма възможност за измами.

                 3. Поставя се щемпела за удостоверяване на препис. В него се вписва дали е ползван оригинал или препис.

                     Дали на документа е имало зачерквания, добавки, поправки и други обстоятелства.

                 4. Ако преписът е на два или повече листа, те се закрепват с телбод поне на три места, поставя се кръглия

                     печат на кметството поне на две места и кметът се подписва на първа страница.

                 5. Лицето което представя преписа дава документа си за самоличност, за да се запишат данните в общия

                     регистър и на щемпела. В общия регистър в графа „действие” се записва документа от който се прави

                     препис.

                 6. Надписва се щемпела, подписва се от кмета и се поставя кръглия печат.

                 7. Определя се нотариалната такса.

                 8. Лицето заплаща дължимата нотариална такса.

                 9. Нотариално завереният документ и документа за платена такса се дават на лицето.

                 10. Копието на документа след удостоверяването на преписа се архивира.

 

     • ТАКСА: 

                »   За удостоверяване верността на преписи и извлечения от документи и книжа:
                        а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за първата страница 3
                        б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за всяка следваща страница 2
                »   За даване на справки по нотариалните книги и регистри:
                        а) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за устна справка за извършен акт или за
                              удостоверяване по името на едно лице 2
                        б) (изм. – ДВ, бр. 39 от 2009 г., в сила от 1.07.2009 г.) за издаване на удостоверение за извършен акт или за
                              удостоверяване по името на едно лице 10