Информация за предоставяната услуга

      •  Услуга:

               »  2083 Издаване виза за  проектиране

      •   На основание на:

                »  Закон за устройство на територията – чл. 140

      •    Орган по предоставянето на административната услуга:

                »  Кмет на община

      •    Срок за предоставяне:

                » 14 раб. дни

      •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Искане по образец;

               »    Документ за собственост;

               »    Разрешение за строеж, актове за узаконяване или удостоверения за търпимост на всички съществуващи  сгради в имота;

               »    Актуална Скица от Агенцията по кадастъра;

               »    Квитанция за платена такса.

       •   ТАКСА: 
               »  10.00 лв.