Информация за предоставяната услуга

      •  Услуга:

               »  2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

      •   На основание на:

                »  Закон за устройство на територията – §. 16, ал. 1

      •    Орган по предоставянето на административната услуга:

                »  Кмет на община

      •    Срок за предоставяне:

                »  14 раб.дни

      •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец;

               »    Документ за собственост (отстъпено право на строеж);

               »    Доказателства за времето на изпълнение на незаконния строеж, които са допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително декларации;

               »    Документ за платена такса, освен ако плащането е извършено по електронен път;

               »   Други документи;

             

       •   ТАКСА: 
               »  10.00 лв.