Информация за предоставяната услуга

      •  Услуга:

               »  2085 Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален

                    план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ

      •   На основание на:

                »  Закон за кадастъра и имотния регистър – чл. 52, ал. 5, във връзка с
                »  Закон за устройство на територията – чл. 175

      •    Орган по предоставянето на административната услуга:

                »  Кмет на община

      •    Срок за предоставяне:

                »  обикновена – 7 раб.дни

                »  бърза – 3 раб.дни

      •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление по образец (1 MB) ;

               »    Разрешение за строеж № ;

               »    Скица-виза за проучване и проектиране;

               »    Екзекутивна документация;

               »   Геодезическо заснемане от правоспособно лице по ЗКИР;

               »    Данни за правоспособното лице, извършило заснемането;

               »    Служебна бележка от ОС ”Земеделие и гори” Трявна – за строежи в земеделски земи и гори;

               »    Квитанция за платена такса.

       •   ТАКСА: 
               »  обикновена  – 10.00 лв.       
                »  бърза  – 20.00 лв.