Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

              »  2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските

                   земи

     •   На основание на:

               »  Закон за опазване на селскостопанското имущество – чл. 32, ал. 2

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »   Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »   7 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

                »    Искане по образец (1 MB) ;

                »    Документ за собственост;

                »    Скица на имота;

                »    Документ от Държавно горско стопанство /ДГС/ гр. Плачковци, че имотът не е лесоустроен по
                      лесоустройствен инвестиционен план /ЛИП/- когато е приложимо;

                »    Удостоверение за наследници (при необходимост) – издава се по служебен път;

                »    Документ за трасиране на имота от геодезическа фирма – /когато имотът е земеделска земя;

 

     • ТАКСА: 

                »  сеч на орех, череша, липа, черница, кестен – 5.00лв./дърво;

                     сеч на всички останали видове – 3.00 лв./дърво.