Информация за предоставяната услуга

• Услуга:
» 2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи
• На основание на:
» Закон за опазване на селскостопанското имущество – чл. 32, ал. 2
• Орган по предоставянето на административната услуга:
» Кмет на община
• Срок за предоставяне:
» 7 раб.дни
• Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:
• НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
» Заявление по образец;
» Копие от документ за собственост и валидна скица на имота;
» Удостоверение за наследници – когато имота е на наследниците на починал собственик или при смърт на собственика на имота – издава се по служебен път;
» Договор за наем или аренда на имота с включена клауза за отсичане на дървета от наемателя или арендатора в полза на заявителя – когато искането се подава от наемател или арендатор
» Нотариално заверено пълномощно от собственик – когато искането се подава от несобственик с изключение на случаите по т.3;
» Писмено съгласие от най-малко половината съсобственици, когато имотът е собственост на повече от едно физическо и/или юридическо лице, с изключение на случаите по т.3, когато договорът е сключен от най-малко половината съсобственици.
» Документ за трасиране, издаден от правоспособно лице по ЗКИР и вписано в регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография към Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
» Документ, издаден от компетентен орган, че имотът не попада в горски фонд;

Забележка: Разрешителното за сеч се издава само за имоти, чиито граници са трайно обозначени на терена. Обозначаването на границите на имотите е за сметка на техните собственици или на лицата, на които са предоставени за управление имоти.
• ТАКСА: 3,00 лв. /дърво