Информация за предоставяната услуга

 

     •  Услуга:

               »    2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

     •   На основание на:

               »    Закон за туризма – чл. 128, т. 2; чл. 128, т. 3

     •    Орган по предоставянето на административната услуга:

               »    Кмет на община

     •    Срок за предоставяне:

               »     90 дни

     •    Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

               »     5 години

     •    НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

               »    Заявление-декларация по образец (1 MB) ;

               »    Копия от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта;

               »    Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно на разрешението за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност – за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;

               »    Изрично пълномощно в оригинал, когато заявление-декларацията се подава от пълномощник;

               »    Документ за платена такса за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма .

 

     •  ТАКСА:

до 20 места за сядане 150 лв.
от 21 до 50 места за сядане 250 лв.
от 51 до 150 места за сядане 800 лв.
от 151 до 300 места за сядане 1 500 лв.
над 300 места за сядане 2 000 лв.

 

 Таксата се внася при подаване на заявлението.